فرم اخذ نمایندگی
مشخصات مشتری وشرکا
نوع فعالیتتاریخ صدور/ نام صاحب پروانهشماره پروانه/نوع پروانهکد پستیشماره ملیتحصیلاتوضعیت تاهلسنمحل صدورشماره شناسنامهنام و نام خانوادگی مدیر مسئولردیف
مالکیت
آدرسشماره تماس همراهشماره تماس ثابتمساحت (متر مربع )مدت حضوررهناجارهسرقفلیشخصی 
شرکت
انبار
محل سکونت

نمایندگی های در حال فعالیت
نام شرکت
نام محصول ( برند )
زمان فعالیت
حدود خرید ماهانه
شماره تماس
تعداد مراکز تحت پوشش
سایرتعاونیگالریعطاریسوپر مارکتآرایشی - بهداشتیداروخانه هاعمده فروش ها
حسابهای بانکی
ملاحضاتشماره تماس بانکشماره حسابکد شعبهنام شعبهنام بانک
امکانات
محدوده فعالیتزمان ویزیت مشترینوع سیستم فروشتعداد و نوع خودروتعداد پرسنل فروشتعداد پرسنل اداری
نحوه آشنایی با شرکت
سایرهمکارنمایشگاهمجله
جواز کسب یا ثبت شرکت
سایردر دست اقدامندارددارد