درباره شرکت رادکیش

هلدينگ
يگانه انديش سرمايه (هلدینگ‌ياس)

 

هلدینگ یگانه اندیش سرمایه

ﺷﺮﻛﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 1378 و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﻟﺪ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﻫﺎى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺪﻓﮕﺬارى ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ٦ ﺣﻮزه و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻠﺪﻳﻨﻚ ﻳﺎس اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ:

شرکت یگانه اندیش سرمایه
هلدینگ یگانه اندیش سرمایه
پرستوری آبی ارگ
شرکت یگانه اندیش سازه
شرکت یگانه اندیش صنعت
شرکت یگانه اندیش نفت
شرکت صنایع غذایی رادکیش
شرکت خودروسازان راین
شرکت دان ارتباط گویا

قبلی
بعدی

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎى , آواﻧﺘﻪ , وﻟﻜﺲ , ورﻧﺎ , راﻳﻦ , وﻻ و…….

واردات و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ در ﻛﺸﻮر

ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﺎز،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازى اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ،ﻟﻮازم ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزى،ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات در   ﺧﺼﻮصﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ،ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ده ﺳﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﺳﺮب و روى و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده           اﺳﺖ.

شرکت یگانه اندیش سازه در سال ۱۳۸۸، ضمن گردآوري پرسنل توانا در زمينه هاي مختلف نظير بخش هاي مهندسي ، ابنيه ، ساختمان و تاسيسات ضمن استفاده و بکارگيري از تجربيات آنان بعنوان سرمايه هاي اصلي خود و با هدف ورود به كليه حوزه هاي مرتبط با بخش ساختمان از جمله سرمايه گذاري، مشــاوره، نظــارت، طراحي، مشاركت و اجراي انواع پـروژه هاي ساختماني به ثــبت رسـيده و رسـالت خود را بطور جدي آغاز نموده است.

شرکت دان ارتباط گویا

 

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دان ارﺗﺒﺎط ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ، ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،از ﺳﺎل ١٣٨٦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ( ﭘﻜﻴﺞ و رادﻳﺎﺗﻮر ) ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ٢٠٠٠ ﮔﺴﺘﺮش داد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ رادﻳﺎﺗﻮر، ﭘﻜﻴﺞ و ﻛﻮﻟﺮﮔﺎزى اﺳﭙﻴﻠﺖ داراى ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

پرسنل شرکت رادکیش
شرکت صنایع غذایی رادکیش

 شرکت رادکیش یکی از زیر مجموعه های شرکت یگانه اندیش سرمایه(هلدینگ‌ یاس) از سال 1387 تاسس شد . زمینه فعالیت این شرکت تولید، واردات، صادرات انواع محصولات غذایی و آرایشی  و بهداشتی می‌باشد.

شرکت رادکیش با بهره برداری از دانش‌و‌فناوری روز دنیا و همچنین با به کار گیری نیروهای مجرب و کارآمد خود اقدام به تولید و بسته بندی انواع محصولات غذایی با برند تجاری آرسیس لایف کرده است. استفاده از مواد اولیه تازه و همچنین بسته بندی با متد روز دنیا و همچنین بسته بندی با متد روز دنیا و همچنین استفاده از ماشین آلات تمام اتوماتیک باعث ‌شده محصولات ما به سبک سالم زندگی هموطنان خود اهمیت بیشتری دهد و به آنها ارزش بخشد. امید است با همت و تلاش خود در راه خدمت‌رسانی به کشور عزیزمان ایران، قله های افتخار را فتح کنیم.

واحد اداری شرکت رادکیش

ساختمان اداری شرکت رادکیش

شرکت رادکیش، یکی از زیرمجموعه­ های هلدینگ معظم «یگانه اندیشه سرمایه»، در سال 1396 در راستای تحقق «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» تصمیم به تولید محصولات غذایی بر پایه برندی ایرانی، با نام آرسیس­لایف نمود.
کارخانه صنایع غذایی رادکیش در زمینی به مساحت 4200 مترمربع واقع در شهرک صنعتی بهارستان (شهر کمالشهر، استان البرز) احداث گردید و قابلیت تولید و بسته­ بندی انواع محصولات و فراورده­های غذایی و خوراکی را ایجاد نمود.

مشخصات شرکت رادکیش:

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ شرکت رادکیش

تاریخچه شرکت رادکیش

·         اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٢/١٠/١٣٧٨ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻻى اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻛﻴﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ٧٧٨ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

·         ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻻى اﺳﺎﺳﻲ از ﺳﺎل ١٣٩٦ در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ٢٠ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺮج آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

  • اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ داراى ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١٠٠/١/٤٣٩٤٧٣ و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١٤٠٣٦ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﺒﺮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  • اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ داراى ﻛﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٤١١١٤٦٤٣٣٩٤٤ و ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١٠٨٦١٥٢٤٢٣٤ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.


آدرس ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ : ﻛﺮج ، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ، خ ﺷﺸﻢ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻼك ١٥٨ ﺷﺮﻛﺖ رادﻛﻴﺶ

ﺗﻠﻔﻦ: ٤-٠٢٦٣٤٧٦٠٨٦١

٠٢٦٣٤٧٦٠٨٦٠

٣١٩٧٩٩٥٨٨٦


Facebook


Twitter


Youtube


Instagram


Linkedin


Telegram