معرفی شرکت رادکیش

رادکیش برند آرسیس لایف

هلدينگ يگانه انديش سرمايه (هلدینگ‌ياس)

▪ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 1378 و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى تأﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮصت‌های اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﻟﺪ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
▪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﻫﺎى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺪﻓﮕﺬارى ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ٦ ﺣﻮزه و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻠﺪینگ ﻳﺎس اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ:
ﺧﻮدرو ﺳﺎزى راﻳﻦ
✓ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎى , آواﻧﺘﻪ , وﻟﻜﺲ , ورﻧﺎ , راﻳﻦ , وﻻ و…….
ﭘﺮﺳﺘﻮ آﺑﻲ ارگ
✓واردات و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ در ﻛﺸﻮر
ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪﻳﺶ ﻧﻔﺖ
✓ﺳﺎﺧﺖو ﺳﺎز، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازى اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو، ﻟﻮازم ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزى، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺧﺼﻮصﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪﻳﺶ ﺻﻨﻌﺖ
✓ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ده ﺳﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﺳﺮب و روى و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪﻳﺶ ﺳﺎزه
✓شرکت یگانه اندیش سازه در سال ۱۳۸۸، ضمن گردآوري پرسنل توانا در زمينه هاي مختلف نظير بخش هاي مهندسي ، ابنيه ، ساختمان و تاسيسات ضمن استفاده و بکارگيري از تجربيات آنان بعنوان سرمايه هاي اصلي خود و با هدف ورود به كليه حوزه هاي مرتبط با بخش ساختمان از جمله سرمايه گذاري، مشــاوره، نظــارت، طراحي، مشاركت و اجراي انواع پـروژه هاي ساختماني به ثــبت رسـيده و رسـالت خود را بطور جدي آغاز نموده است.

دان ارﺗﺒﺎط ﮔﻮﻳﺎ

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دان ارﺗﺒﺎط ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ، ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،از ﺳﺎل ١٣٨٦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ( ﭘﻜﻴﺞ و رادﻳﺎﺗﻮر ) ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ٢٠٠٠ ﮔﺴﺘﺮش داد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ رادﻳﺎﺗﻮر، ﭘﻜﻴﺞ و ﻛﻮﻟﺮﮔﺎزى اﺳﭙﻴﻠﺖ داراى ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

• ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺎست گذارىﻫﺎى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺪﻓﮕﺬارى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٥ ﺳﺎﻟﻪ آﻳﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

• ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﻳﺮان آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎى: ﺑﻴﻤﻪ، ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ و ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻮاﻳﻲ (اﻳﺮﻻﻳﻦ)

رادﻛﻴﺶ

✓ شرکت رادکیش یکی از زیر مجموعه های شرکت یگانه اندیش سرمایه(هلدینگ‌ یاس) از سال 1387 تأسیس شد . زمینه فعالیت این شرکت تولید، واردات، صادرات انواع محصولات غذایی و آرایشی و بهداشتی می‌باشد.
شرکت رادکیش با بهره برداری از دانش‌و‌ فناوری روز دنیا و همچنین با به کار گیری نیروهای مجرب و کارآمد خود اقدام به تولید و بسته بندی انواع محصولات غذایی با برند تجاری آرسیس لایف کرده است. استفاده از مواد اولیه تازه و همچنین بسته بندی با متد روز دنیا و همچنین بسته بندی با متد روز دنیا و همچنین استفاده از ماشین آلات تمام اتوماتیک باعث ‌شده محصولات ما به سبک سالم زندگی هموطنان خود اهمیت بیشتری دهد و به آنها ارزش بخشد. امید است با همت و تلاش خود در راه خدمت‌رسانی به کشور عزیزمان ایران، قله های افتخار را فتح کنیم.

مشخصات شرکت:

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ: ١٠٨٦١٥٢٤٢٣

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ:٧٧٨

ﺗﺄﺳﻴﺲ: ٢٢/١٠/١٣٧٨

• ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ : اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٢/١٠/١٣٧٨ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻻى اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻛﻴﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ٧٧٨ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻻى اﺳﺎﺳﻲ از ﺳﺎل ١٣٩٦ در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ٢٠ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺮج آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

• اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ داراى ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١٠٠/١/٤٣٩٤٧٣ و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١٤٠٣٦ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﺒﺮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

• oاﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ داراى ﻛﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٤١١١٤٦٤٣٣٩٤٤ و ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١٠٨٦١٥٢٤٢٣٤ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

آدرس دفتر : ﺗﻬﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮى- روﺑﺮوى ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺮاﻓﺮاز- ﭘﻼك ٣٢٢ ﺗﻠﻔﻦ: ٠٢١٨٨٨١٠٢٢٢

ﺗﻠﻔﻦ: ٠٢١٨٨٨٦٥٣٨٦

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ: info@yasfin.org
وب سایت: www.radkish.com

ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎس: ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ پنج شنبه 8:30 – 17:15

آدرس ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ : ﻛﺮج ، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ، خ ﺷﺸﻢ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻼك ١٥٨ ﺷﺮﻛﺖ رادﻛﻴﺶ

ﺗﻠﻔﻦ: ٤ ٠٢٦٣٤٧٦٠٨٦١ ﻓﻜﺲ ٠٢٦٣٤٧٦٠٨٦٠ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ:٣١٩٧٩٩٥٨٨٦

نمودار سازمانی رادکیش