بررسی شناخت، گرایش و رفتار مصرف‌کنندگان چای در ایران
موسسه تحقیقات علوم باغبانی
چای و دمنوش های گیاهی

1
1

2018
08
23


Investigating the Cognition, Tendency and Behavior of Tea Consumers in Iran (Case Study of Governmental Officers)
بررسی شناخت، گرایش و رفتار مصرف‌کنندگان چای در ایران (مطالعه موردی کارکنان ادارات دولتی)
1
11
116889
FA


شیوا
روفی گری حقیقت
عضو هیات علمی پژوهشکده چای، لاهیجان، ایران
0000-0003-0274-7119


کوروش
مجد سلیمی
عضو هیات علمی، پژوهشکده چای، لاهیجان


مهران
غلامی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران


Journal Article


2017
07
29


The aim of this study is to evaluate consumer acceptance and satisfaction of Iranian tea. The research was a kind of descriptive and correlational studies and the data was gathered by 200 questionnaires in each province of Iran. This study used a survey questionnaire that apparent validity was performed with Cronbach’s alpha more than 0.7. Statistical society in this study was government staff in the 31 provincial of country (about 2300000 person) that 3658 individuals were selected using random cluster sampling according of Cokran formoula. The questionnaire and a package of Iranian black tea was given to each member. Black tea was provided by blending of some tea manufacturer produce. In order to analyze the data (statistical software SPSS), the comparative correlation and comparative analyzes were used by Kruskal-Wallis test and Spearman correlation coefficient. The results showed 21.7 percent of people consume Iranian tea. Iranian tea sample was accepted by about 23.9 percent of people. The frequency of people who accepted the appearance and color of tea sample was higher than people who didn’t accept. On the other hand, frequency of people who didn’t accept the aroma and flavor of the tea sample was higher than people who accepted. The important reason of not used Iranian tea was lack of understanding Iranian tea due to its unavailability.
هدف از این پژوهش بررسی میزان پذیرش و رضایت مصرف کنندگان از چای تولید داخلی در کشور است. طرح تحقیق از نوع مطالعات توصیفی‌ـ همبستگی بوده که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از 200 پرسش‌نامه در هر استان استفاده شده است. این مطالعه به روش پیمایش و با تایید روایی ظاهری و پایایی پرسش‌نامه با آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان ادارات دولتی 31 استان کشور (در حدود 2 میلون و 300 هزار نفر) بودند که تعداد 3658 نفر از آنها بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. به هر یک از اعضای نمونه، پرسشنامه‌ای به‌همراه یک بسته چای سیاه ایرانی (مخلوط مورد پذیرشی از چای تولید چند کارخانه در استان گیلان)، ارائه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها (با استفاده از نرم افزار SPSS) از روش تحلیل همبستگی و تحلیل‌های مقایسه‌ای نظیر آزمون‌ کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد مصرف کنندگان چای ایرانی، 9/21 درصد از کل جمعیت نمونه را تشکیل ‌دادند. نمونه چای ایرانی ارائه شده انتظارات 9/23 درصد افراد را در حد زیادی تامین نمود. درصد افرادی که ظاهر و رنگ نمونه چای را پسندیدند، بیشتر از افرادی بود که آن را نپسندیدند اما درصد فراوانی افرادی که عطر و طعم نمونه چای را نپسندیدند بیشتر از افرادی بود که آن را مطلوب اعلام کردند. عدم شناخت ناشی از در دسترس نبودن چای ایرانی از مهم‌ترین عوامل مصرف نکردن چای ایرانی عنوان شد.


چای سیاه


خصوصیات حسی چای


مصرف چای


ذائقه مصرف کننده


پذیرش چای ایرانی


https://thtj.areeo.ac.ir/article_116889_af0cc2480a649d0bfb6c9f60ca1c0c4f.pdf